close

Black Force

Description

Ma?a destrukcja na wysypisku z?omu i tak ju? niczemu nie zaszkodzi...

Manual

Kliknij dwukrotnie, aby zapocz?tkowa? proces destrukcji w ka?dej nocnej scenie. Naci?nij Powtórz, je?li zniszczenia b?d? zbyt ma?e.

Podobne gry

|||43|||
|||45|||
|||51|||
|||52|||
|||53|||
|||54|||
|||55|||
|||59|||
|||60|||
|||61|||
|||62|||
|||63|||
|||64|||
|||65|||
|||66|||