close

Labscape

Description

Nie jeste? królikiem do?wiadczalnym!

Manual

Strza?ki/WASD = poruszanie si? Spacja = skok Strza?ka w dó?/S = przeci?gnij obiekty Ucieknij z laboratorium, zbieraj?c po drodze jak najwi?cej kolb. U?yj paska narz?dzi, aby narysowa? obiekty, które pomog? ci przej?? poszczególne poziomy. Spróbuj dotrze? do wyj?cia, ale uwa?aj na niebezpieczne przeszkody...

Podobne gry

|||40|||
|||41|||
|||45|||
|||49|||
|||56|||
|||57|||
|||66|||
|||72|||
|||73|||
|||74|||
|||139|||
|||191|||
|||216|||
|||262|||
|||298|||